Algemene voorwaarden

Laatste update: 14 december 2023

 1. Toepasselijkheid

1.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen en (aanvullende) overeenkomsten, waarbij AFL Groep B.V. te Haps, of één van haar werkmaatschappijen, nader te noemen Opdrachtgever, optreedt als koper c.q. verwerver van goederen en/of daarmee samenhangende diensten.

1.2           Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3           Onder Opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Opdrachtgever een overeenkomst voor of samenhangende met de verkoop en/of levering van goederen in de zin van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4           Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtnemer, zijn niet van toepassing. De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren.

1.5           Met betrekking tot de (tussen)kopjes zoals deze in de onderhavige algemene voorwaarden worden gehanteerd, geldt dat hieraan op geen enkele wijze rechten kunnen worden ontleend. De tussenkopjes laten onverlet de zelfstandige inhoud en gelding van ieder (sub)artikel zoals gebruikt in de algemene voorwaarden.

 

 1. Totstandkoming van een overeenkomst

2.1           Op een aanvraag van Opdrachtgever volgt een vaste aanbieding of offerte van Opdrachtnemer.

2.2           Indien een schriftelijke opdracht volgt op een aanbieding of offerte van Opdrachtnemer, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de opdracht door Opdrachtgever wordt verzonden.

2.3           Indien een schriftelijke opdracht door Opdrachtgever wordt gegeven zonder een daaraan voorafgaande offerte van Opdrachtnemer, dan komt de overeenkomst tot stand indien hetzij binnen 14 dagen na verzending van de opdracht de getekende kopie opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt ontvangen, hetzij doordat Opdrachtnemer binnen deze termijn overeenkomstig de opdracht uitvoering geeft aan de opdracht. De overeenkomst komt alsdan tot stand op het moment van ontvangst van

de kopie opdrachtbevestiging of op het moment van aanvang van uitvoering van de opdracht.

2.4           In geval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot het moment dat de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever wordt verzonden. De uitvoering van de mondelinge overeenkomst wordt echter niet opgeschort indien bij het aangaan van de mondelinge overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een opdrachtnummer wordt verstrekt.

2.5           Bij raamcontracten komt een overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de schriftelijke bevestiging voor het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht, binnen het kader van het raamcontract, door Opdrachtgever wordt verzonden.

2.6           In voorkomende gevallen kan de procedure als bedoeld in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel ook geschieden door middel van elektronisch dataverkeer/e-mailberichten c.q. faxberichten, waarbij alsdan de elektronische berichten c.q. de faxberichten gelijk worden gesteld met schriftelijke stukken.

2.7           Wijziging in de opdracht komt tot stand op het moment van verzending van de (bevestiging van de) wijziging door Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer binnen 1 werkdag na verzending tegen de (bevestiging van de) wijziging schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maakt.

2.8           Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of door hem goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst.

 

 1. Prijzen

3.1           De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn vast en bindend en gelden voor levering DDP op de overeengekomen plaats en omvatten alle kosten waaronder die terzake van bijvoorbeeld transport, verzekering, in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen, emballage en wijzigingen in valutaverhoudingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2           De vergoeding van de totale kosten van de te leveren goederen en/of daarmee samenhangende diensten wordt bepaald door een vooraf tussen partijen schriftelijk overeengekomen vast bedrag.

3.3           Prijsverhogingen ontstaan door meerwerk ten aanzien van (samenhangende) diensten kan Opdrachtnemer slechts in rekening brengen indien Opdrachtgever vooraf schriftelijk heeft ingestemd met de uitvoering van dit meerwerk.

 

 1. Levering

4.1           Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte wordt bezorgd en in ontvangst genomen door een op grond van de inhoud van de overeenkomst daartoe bevoegd persoon van Opdrachtgever.

4.2           Tenzij anders overeengekomen geschiedt (af)levering bij Opdrachtgever, op de voor Opdrachtgever goedkoopste wijze van verzending. (Af)levering binnen Nederland en België geschiedt DDP Opdrachtgever, conform Incoterms 2010, alles voor zover (af)levering met normale (vervoers- )mogelijkheden kan worden uitgevoerd.

4.3           De goederen zijn voor risico van Opdrachtnemer tot het tijdstip van feitelijke bezorging.

4.4           (Af)levering door Opdrachtnemer geschiedt op de overeengekomen plaats, stipt op het overeengekomen tijdstip, of binnen de overeengekomen termijn.

4.5           Indien Opdrachtgever geen leverdatum in de order heeft genoemd maar wel een (uiterste) levertijd heeft aangegeven, dan vangt deze aan op de dag dat de opdracht schriftelijk is verstrekt, dan wel op de dag dat een mondelinge opdracht door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

4.6           De vrachtbrief dient bij levering ondertekend te worden door een daartoe bevoegde medewerker van Opdrachtgever. De medewerker van Opdrachtgever tekent de geleverde order af op het aantal geleverde zaken en geeft daarbij de op eerste gezicht aanwezige gebreken aan. Indien bij nadere inspectie blijkt dat de geleverde order, of enig onderdeel van de geleverde order, niet is geleverd conform de opgegeven en overeengekomen -uitgezonderd de garantiebepalingen zoals hierna in artikel 8 beschreven- specificaties zoals bedoeld in dit artikel, is Opdrachtgever gerechtigd de gehele dan wel een gedeelte van de order in te trekken. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer hiervan binnen 8 werkdagen schriftelijk op de hoogte. Alle hieruit voortkomende schade is voor rekening van Opdrachtnemer.

4.7           Zodra Opdrachtnemer weet of behoort te weten dat de (af)levering niet, niet tijdig, of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan Opdrachtgever onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet-nakoming vormen.

4.8           Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeenkomst in delen na te komen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.9           Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt de levering uit te stellen zal Opdrachtnemer voor eigen rekening de goederen deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren, voor een maximumperiode van 15 werkdagen.

4.10         Onverminderd het recht van Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, overleggen partijen indien zich een situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel zich voordoet of, en zo ja, op welke wijze, de gerezen situatie alsnog naar genoegen van Opdrachtgever kan worden geregeld.

4.11         Onverminderd het recht van Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid om bij niet-nakoming door Opdrachtnemer van het in lid 4 en 7 van dit artikel bepaalde, aan Opdrachtnemer een boete op te leggen tot een maximum van 5 % van de overeengekomen prijs van de gehele opdracht, tenzij sprake is van niet-toerekenbare tekortkoming. Deze boete treedt niet in de plaats van vergoeding van schade aan de zijde van Opdrachtgever als bedoeld in artikel 12.

4.12         Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede verstaan levering van alle eventueel bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten.

4.13         Leveringen eerder dan overeengekomen kunnen door de Opdrachtgever geweigerd worden.

 

 1. Transport en risico

5.1           Opdrachtnemer is verplicht de producten behoorlijk te verpakken (mede met het oog op transport, lossen en opslag) en te voorzien van de door Opdrachtgever gewenste gegevens, documenten en dient de eventueel gegeven instructies op te volgen. De aflevering wordt geacht niet compleet te zijn zolang deze documenten ontbreken. Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking.

5.2           Vervoer van goederen geschiedt geheel voor risico van Opdrachtnemer tot het moment van goederenontvangst door Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. Goederenoverdracht vindt plaats door het aftekenen van de vrachtbrief door een daartoe bevoegde medewerker van Opdrachtgever.

5.3           Eventuele specifieke wensen van Opdrachtgever terzake het transport en/of de verzending, zullen zonder dat Opdrachtnemer gerechtigd is een prijsverhoging of toeslag aan Opdrachtgever in rekening te brengen, steeds worden uitgevoerd. Zulks tenzij de bedoelde specifieke wensen onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de bijkomende kosten.

5.5           Retourzending /-name van alle leenemballage geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer, uiterlijk 5 werkdagen na de datum van levering. Opdrachtgever zal van Opdrachtnemer een terstond opeisbare schadevergoeding van € 500,= exclusief BTW kunnen vorderen voor elke dag, of gedeelte daarvan, waarmee de terugzending wordt vertraagd.

5.6           Leveringen dienen aangemeld te worden uiterlijk één werkdag voor aanlevering.

5.7           Goederen dienen geleverd te worden op werkdagen van 07.00 uur tot 13.00 uur.

5.8           Indien overeengekomen is dat een levering via dropshipment uitgevoerd zal worden, dient bij de levering een pakbon van AFL Groep B.V. toegevoegd te worden, en mag er geen enkel kenmerk of verwijzing naar opdrachtnemer zichtbaar zijn. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever een dadelijk invorderbare boete van € 15.000,= voor elke overtreding.

 

 1. Goedkeuring, toestemming

6.1           De door Opdrachtgever terzake van enig feit aan Opdrachtnemer verleende goedkeuring of (impliciete) toestemming, als bedoeld in deze voorwaarden, ontslaat Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst, noch zal zulks afstand van enig recht door Opdrachtgever inhouden.

 

 1. Betaling

7.1           Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur met aftrek van 2% kredietbeperking, mits ontvangst en goedkeuring van de geleverde en overeengekomen goederen en ontvangst van alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten heeft plaatsgevonden.

7.2           Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal betaling van een factuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschieden door middel van een wettig betaalmiddel contant, of middels storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening.

7.3           Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd, alvorens betaling plaatsvindt, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de (resterende) verplichtingen van Opdrachtnemer te verlangen. Weigering van Opdrachtnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot vergoeding van (on)kosten en winstderving.

7.4           Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.

7.5           Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het factuurbedrag gedeeltelijk of geheel te verrekenen met een vordering op Opdrachtnemer.

 

 1. Kwaliteit, garantie, keuring

8.1           Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst en dat de goederen voldoen aan de voorwaarden die zijn overeengekomen, vrij zijn van tekortkomingen, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke eisen en (overige) overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids-en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden op het moment van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst.

8.2           Indien door Opdrachtnemer een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, dienen de goederen te worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld. De hoedanigheden en eigenschappen van de te leveren goederen kunnen in beginsel niet van het model, monster of voorbeeld afwijken.

8.3           Keuring, controle en/of beproeving van de goederen door Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangewezen personen of instanties, kan plaatsvinden zowel voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst als tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst.

8.4           De kosten van keuring, controle en/of beproeving zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

8.5           Indien bij keuring, controle en/of beproeving voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst, een geheel of gedeeltelijke afkeuring plaatsvindt, zal Opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer schriftelijk (doen) mededelen.

8.6           In geval van afkeuring van de goederen tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst verblijven de risico’s welke samenhangen met de afgekeurde goederen bij Opdrachtnemer, c.q. gaan deze risico´s over op Opdrachtnemer vanaf de datum van dagtekening van de in het vorige lid bedoelde mededeling.

8.7           Indien gebreken worden geconstateerd, zal dit aan Opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld. Opdrachtnemer is verplicht, zonder voorbehoud, de door Opdrachtgever geconstateerde gebreken binnen 5 werkdagen te herstellen dan wel voor deugdelijke vervanging zorg te dragen. Opdrachtgever behoudt het recht de vernieuwde, vervangende of verbeterde producten opnieuw te controleren.

8.8           Zolang de gebrekkige goederen/producten door Opdrachtnemer niet zijn hersteld, dan wel vervangen, is Opdrachtgever gerechtigd de betaling voor deze goederen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

8.9           In spoedeisende gevallen en daarnaast, indien na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen, heeft Opdrachtgever het recht herstel of vervanging voor rekening van Opdrachtnemer zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren.

8.10         Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, blijven alle rechten van Opdrachtgever onverlet van kracht.

 

 1. Geheimhouding

9.1           Opdrachtnemer garandeert in het kader van uitvoering van de overeenkomst geheimhouding tegenover derden van alle (bedrijfs)informatie en gegevens, afkomstig van Opdrachtgever die op enigerlei wijze te harer kennis is gekomen of gebracht. Opdrachtnemer zal in het kader van de overeenkomst alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever, dan wel klanten van Opdrachtgever.

9.2           Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de overeenkomst alsmede hiermee samenhangend direct of indirect contact te onderhouden met klanten van Opdrachtgever, dan wel klanten van Opdrachtnemer.

9.3           Bij overtreding van een in dit artikel omschreven verbod, gebod, dan wel garantie, verbeurt Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever een dadelijk invorderbare boete van € 15.000,= voor elke overtreding alsmede € 1.000,= voor elke dag dat Opdrachtnemer in overtreding is, onverminderd de overige aan Opdrachtgever toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

9.4           De geheimhoudingsplicht blijft tevens van kracht na het einde van de overeenkomst.

 

 1. Industriële en intellectuele eigendom

10.1         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt dan wel verkrijgt Opdrachtgever uit eigendom, de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom terzake alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde en/of geleverde goederen, diensten, waaronder begrepen ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan. Deze goederen, diensten en stukken blijven dan wel worden eigendom van Opdrachtgever en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming en op straffe van verbeurte van een boete aan Opdrachtgever ad € 5.000,= voor iedere overtreding, niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Opdrachtnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek van Opdrachtgever te retourneren op straffe van een boete van € 500,= per dag, aan Opdrachtgever te voldoen.

10.2         Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door haar geleverde goederen of van de door haar ten behoeve van Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden.

10.3         Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voorts voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en zij zal Opdrachtgever alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

 

 1. Overdracht en indeplaatsstelling

11.1         Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

11.2         Opdrachtnemer is terzake de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet gerechtigd een ander, geheel noch gedeeltelijk, voor hem in de plaats te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

11.3         In geval Opdrachtgever toestemming verleent voor het in het eerste en tweede lid van dit artikel bepaalde, heeft hij het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.

11.4         In spoedeisende gevallen en daarnaast, indien na overleg met Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is Opdrachtgever bevoegd te verlangen dat Opdrachtnemer uitvoering van de overeenkomst voor zijn rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan (een) door Opdrachtgever aan te wijzen derde(n) uitbesteedt. Een en ander ontslaat Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1         Opdrachtnemer komt toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever indien de goederen niet voldoen aan de kwalificaties en garanties zoals omschreven in artikel 8, alsmede indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht handelt op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend Opdrachtnemer had kunnen en moeten vermijden en nadat hij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de tekortkoming -indien mogelijk- binnen een redelijke termijn te herstellen.

12.2         Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van Opdrachtnemer; van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, tenzij de schade het gevolg is van overmacht.

12.3         Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden waaronder vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel en zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Opdrachtgever -één en ander ter beoordeling door Opdrachtgever- verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.

12.4         Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van Opdrachtgever eveneens als derden aangemerkt.

12.5         Opdrachtnemer zal zich tegen de aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, genoegzaam verzekeren en verleent Opdrachtgever desgewenst inzage in de hiertoe gesloten verzekeringspolis.

 

 1. Beëindiging

13.1         Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. Opdrachtnemer is dan gehouden de schade voor Opdrachtgever als gevolg van beëindiging te beperken, indien en voor zover dat van hem in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze gevergd mag worden, gelet op onder meer het verhaal voor de daaraan verbonden kosten en de grond voor beëindiging.

13.2         Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst door één of meerdere van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren na te komen, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie, ontbinding, staking of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Opdrachtnemer, is zij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer. In dat geval is Opdrachtgever tevens gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

13.3         Alle vorderingen die Opdrachtgever in deze gevallen op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle zonder korting of verrekening opeisbaar zijn.

13.4         In geval Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, is Opdrachtgever tevens bevoegd de curator te sommeren binnen redelijke termijn te verklaren, of hij bereid is de overeenkomst gestand te doen, onder zekerheidstelling voor de juiste nakoming van de overeenkomst. Indien de curator niet binnen de gestelde redelijke termijn verklaart bereid te zijn de overeenkomst gestand te doen, kan de curator zijnerzijds geen nakoming van de overeenkomst meer vorderen. In geval van verlening van surséance van betaling aan Opdrachtnemer is het in dit lid bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor “de curator” wordt gelezen “Opdrachtnemer en de bewindvoerder”. Indien Opdrachtgever reeds voor de levering zaken betaalt dan gaat de eigendom op dat moment over.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

14.1         Op de aanbiedingen, offertes, overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2         Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Utrecht. Zulks behoudens voor zover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

 1. Wijziging van de voorwaarden

15.1         Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtgever zal de gewijzigde voorwaarden tijdig op de website van AFL Groep B.V. (www.aflgroep.nl) plaatsen.

 

 1. Gedeeltelijke nietigheid

16.1         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepalingen worden geacht datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

Vragen over onze voorwaarden?

Als iets uit onze algemene voorwaarden niet duidelijk is, staan we je graag te woord.